Vedtægter for Th. Langs Børnehave

Privatinstitution oprettet efter §36a i Lov om friskoler og private grundskoler og Dagtilbudslovens §19, stk. 5.

Bilag til Th. Langs Skoles vedtægter.

1 Forankring
Stk. 1: I henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer har den frie grundskole/privatskolen Th. Langs Skole indført i sine vedtægter, at skolen kan drive en privatinstitution efter reglerne i henhold til §36a i Lov om Lov om friskoler og private grundskoler og Dagtilbudsloven.
Th. Langs Skoles bestyrelse udgør den øverste ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som børnehave. Dette sker på grundlag af de eksisterende vedtægter for Th. Langs Skole.

Stk. 2: Privatinstitutionens navn er ”Th. Langs Børnehave”, hjemmehørende i Silkeborg Kommune og beliggende på Hostrupsgade 43.

Stk. 3: Børnehaven er oprettet med en tostrenget model for forældreindflydelse, således at skolens bestyrelse udgør øverste myndighed for børnehaven, og børnehavens forældre sikres indflydelse gennem børnehavens forældreindflydelsesorgan jf. §3 stk. 6.

2 Formål
Stk. 1: Th. Langs Børnehave kan modtage børn fra alderen 2,5 år til barnet starter i skole. Børnehaven tilbyder pasning af op til 45 børn.

Stk. 2: Th. Langs Børnehave opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til børn.  Th. Langs Børnehave har til formål at støtte og udfordre børnenes kompetencer og skabe et miljø, der giver tryghed, trivsel og sund udvikling.

Målsætningen for Th. Langs Børnehave pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt samarbejde med forældrene.

Stk. 3: Th. Langs Børnehave er et tilbud til alle børnefamilier, såfremt forældrene kan tilslutte sig Th. Langs Børnehave formål og arbejdsmetoder og i samarbejdet arbejder i denne ånd. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til barnets opvækst og læring i forhold til medleven i et samfund med frihed og folkestyre.

3 Bestyrelse og forældreindflydelsesorgan
Stk. 1: Skolens bestyrelse er øverste myndighed for Th. Langs Børnehave og øvrige virksomhed iht. vedtægterne for Th. Langs Skole og nærværende vedtægters §6. Forældres rettigheder følger af skolens vedtægter i øvrigt.

Stk. 2: Til Th. Langs Børnehave tilknyttes et forældreindflydelsesorgan, som består af 3 forældre med myndighed over børn i børnehaven. Det er kun disse 3 valgte forældre, der har stemmeret i forældreindflydelsesorganet. Øvrige medlemmer udtaleret.

Forældreindflydelsesorganet konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formand og næstformand skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlige for forældreindflydelsesorganets indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over forældreindflydelsesorganets beslutninger.

Stk. 3: Bestyrelsen på Th. langs Skole er ansvarlige for at sikre, at forældre med myndighed over børn i Th. Langs Børnehave indkaldes til et årligt møde for at vælge repræsentanter af og blandt sig selv til forældreindflydelsesorganet.

Stk. 4: Der vælges hvert år 3 medlemmer blandt forældre med myndighed over børn i børnehaven. Genvalg kan finde sted. Forældre skal udtræde af organet, når de ikke længere har børn i børnehaven.

Stk. 5: Der vælges hvert år 2 suppleanter blandt forældre med myndighed over børn i børnehaven til forældreindflydelsesorganet.

Stk. 6: Forældreindflydelsesorganet skal høres i forbindelse med de overordnede pædagogiske tiltag i Th. Langs Børnehave principper for anvendelse af børnehavens budgetramme samt ansættelse af personale i børnehaven.

Stk. 7: Skolens bestyrelse udpeger blandt sine medlemmer en repræsentant til forældreindflydelsesorganet. Lederen af Th. Langs Børnehave og to medarbejderrepræsentant deltager i møder i forældreindflydelsesorganet, derudover kan skolens leder og børnehaveklasselæreren deltage.

Stk. 8: Børnehaven overholder den gældende lovgivning for forældreindflydelsesorganet i forhold til Dagtilbudsloven. Kommunen fører tilsyn med børnehaven efter Dagtilbudslovgivningen.

4 Optagelse
Stk. 1: Institutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn i henhold til Dagtilbudslovgivningen.

Stk. 2: Ved henvendelse til institutionens kontor henvises til elektronisk indmeldelsesblanket på Th. Langs hjemmeside – www.thlang.dk Optagelse i institutionen sker på baggrund af anciennitet på venteliste, dog vil børn med søskende i Th. Langs Børnehave, eller på Th. Langs Skole have fortrinsret. Børn optages under hensyntagen til aldersfordeling i børnehaven.

Stk. 3: I det forpligtende samarbejde mellem institutionen og forældrene er der en optagelsessamtale med skolen leder eller Th. Langs Børnehave leder inden optagelse.

5 Opsigelse/udmeldelse
Stk. 1: Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med en måneds varsel pr. den 15 eller den sidste dag i måneden. Efterfølgende modtages en kvittering pr. mail, der bekræfter udmeldelsen.

Stk. 2: Opsigelse fra børnehavens/skolens side kan finde sted ved forældrene misligholdelse af betalingsforpligtelser, eller såfremt børnehaven/skolen i øvrigt vurderer, at samarbejdet må ophøre iht. disse vedtægters §2, stk. 3.

6 Ledelse
Stk. 1: Den overordnede ledelse af Th. Langs Børnehave varetages af skolens bestyrelse. Skolebestyrelsen træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, nærmere regler for optagelse i børnehaven, regnskabs- og budgetforhold, løn- og overenskomstforhold, nærmere regler for ind- og udmeldelse af børn og fastsættelse af forældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere Th. Langs Skoles bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstykket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægter.

Stk. 2: Lederen af Th. Langs Børnehave varetager, under ansvar over for skolebestyrelse og skoleleder, den daglige ledelse af børnehaven.

Stk. 3: Lederen af Th. Langs Børnehave er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan. Lederen af Th. Langs Børnehave skal inddrage skolens ledelse og bestyrelse i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal godkendes af Silkeborg Kommune.

Lederen af Th. Langs Børnehave er ansvarlig for, i samarbejde med Silkeborg Kommune, at gennemføre sprogstimulering jf. §4a i folkeskoleloven.

Lederen af Th. Langs Børnehave er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen. Børnemiljøvurderingen revideres mindst hvert 3. år.

7 Tavshedspligt
Stk. 1: Personale samt medlemmer af forældreindflydelsesorganet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt, ift. de oplysninger de måtte gøres bekendt med, som følge af deres tilknytning til børnehaven/skolen. Denne tavshedspligt fortsætter også efter vedkommende har endt tilknytning til børnehaven/skolen.

8 Økonomi
Stk. 1: Regnskabsåret i Th. Langs Børnehave går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2: Th. Langs Børnehave regnskab er en integreret del af skolens samlede regnskab. I regnskabet skal skolens disponering af midler tilknyttet Th. Langs Børnehave , særskilt kunne udskilles, herunder de kommunale tilskud.

Stk. 3: Th. Langs Børnehave regnskab føres af skolen og revideres af skolens statsautoriserede revisor.

9 Tilsyn
Stk. 1: Silkeborg Kommune fører pædagogisk tilsyn med børnehaven. Øvrigt tilsyn føres af skolen, med skolens bestyrelse som øverste myndighed.

10 Åbningstider
Stk. 1: Skolebestyrelsen ved Th. Langs Skole tilrettelægger åbningstider for børnehaven, herunder eventuelle lukkedage. Forældreindflydelsesorganet skal høres forud for ændringer i åbningstider.

11 Personaleforhold
Stk. 1: Lederen af Th. Langs Børnehave skal have en relevant pædagogisk uddannelse, og personalesammensætningen følger i øvrigt som minimum Silkeborg Kommunes godkendelseskriterier.

Stk. 2: Der skal ved ansættelse indhentes straffe- og børneattest.

Stk. 3: Personalet har tavsheds- og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

12 Forældrebetaling
Stk. 1: Skolebestyrelsen fastsætter forældrebetalingens størrelse ud fra Th. Langs Børnehave generelle driftsomkostninger, herunder behov for henlæggelse af midler til vedligeholdelse, udvikling, sikring af faglig kompetence mv.

Stk. 2: Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetaling i enkeltsager, samt regler om søskenderabat kan træffes af skolens ledelse.

13 Hæftelse/ophør
Stk. 1: Th. Langs Skole er ansvarlig for børnehavens opfyldelse af de krav, som måtte følge af lovgivning, samt de indgåede aftaler med Silkeborg Kommune.

Stk. 2: Beslutning om nedlæggelse af Th. Langs Børnehave træffes af skolebestyrelsen på Th. Langs Skole. I tilfælde af børnehavens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af Th. Langs Skoles vedtægter og den kommunale specifikation af krav, som børnehaven skal opfylde.

Th. Langs Skoles bestyrelse >indsæt dato<