Forældrekredsen

Forældrekreds er en betegnelse, som blandt de frie skoler alene knytter sig til de fri grundskoler. Alle forældre til børn på en fri grundskole danner en forældrekreds, man er således automatisk medlem af forældrekredsen, hvis man har et barn på skolen.

Forældrekredsen er i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler” tillagt den opgave, dels at vælge en tilsynsførende, som har særlige opgaver i forhold til forældrekredsen og staten, og dels selv at føre tilsyn med, at skolens undervisning i sin helhed kan stå mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Forældrekredsen er blandt andet med til at vælge skolens bestyrelse.

Jf. skolens vedtægter §7 – om forældrekredsmødet.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der afholdes ordinært forældrekredsmøde hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af maj måned. Forældrekredsmødet indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde skal mindst indeholde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Bestyrelsen forelægger den reviderede og godkendte årsrapport til orientering.
  4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 3, stk. 3 og 4.
  6. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter jfr. § 3, stk. 4.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Stk.2. Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære forældrekredsmøde, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april før forældrekredsmødet. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest ved indkaldelsen af forældrekredsmødet.

Stk.3. Hvert medlem har én stemme.

Stk.4. Bestyrelsen har ansvaret for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer ved valg af tilsynsform, tilsynsførende og ved valg af forældrerepræsentanter. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

Stk.5 Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11, stk. 2.

Stk.6. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i forældrekredsmøder og i givet fald hvilke personer.

Stk.7. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og tilsynsførende kan ikke være dirigent på forældrekredsmøder.

Stk.8. Der skal føres protokol over det på forældrekredsmøder vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk.9. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

Stk.10. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forældre afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.

Stk.11. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk.12. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.

Stk.13. Ekstraordinært forældrekredsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinært forældrekredsmøde skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 50% af medlemmerne skriftligt ønsker det. Indkaldelsen sker som ved ordinært forældrekredsmøde.

stk.14. Forældrekredsmøde kompetencer er anført i § 3, stk. 3, stk. 4, stk. 20. § 6, § 7, §10, stk. 1 og § 11, stk. 2.

 

TH Langs Skole