Th. Langs Skoles Læsestrategier

Alle børn på Th. Langs skole læser.

Motivation er det allervigtigste i forhold til læring. Derfor vil dit barn, når det starter i 0. klasse, møde en legende og eksperimenterende tilgang til læsning. Som udgangspunkt arbejder vi med lydmetoden i forbindelse med læseindlæringen/afkodningen. Den dialogiske oplæsning er et af værktøjerne til at træne læseforståelsen.

0. - 6. klasse starter dagen med læsebånd. Det er en dejlig start på dagen, og alle får trænet læsemusklen. Desuden præsenterer både lærerne og klassekammeraterne bøger, serier og genrer. Alt sammen for at motivere og skabe læselyst og interesse for bøgernes univers.

Læsning er vigtig i alle fag. På Th. Langs skole er der især brug for at kunne læse selvstændigt, fordi vores blokundervisning indebærer en projektorienteret tilgang til læring. Dermed skal den enkelte elev og gruppe selv være opsøgende med hensyn til relevant læsestof. Lærerne er naturligvis klar med råd og vejledning, men det kræver dog en vis grad af selvstændighed.

Vi vægter især læsestrategier (f.eks. nærlæsning, oversigtslæsning, punktlæsning mm) fra 3. klasse. I de ældre klasser arbejder vi ligeledes med multimodale tekster og vigtigheden i at kunne samle og bearbejde informationer fra grafer, illustrationer, fakta-bokse, forskellige teksttyper mm.

På mellemtrin og i udskolingen arbejder vi konstant på, at eleverne bevarer læseglæden og får plads til bøgerne sammen med sociale medier, fritidsaktiviteter mm.

I marts 2020 modtog vi 400.000 kr. fra Egmont Fonden til at opstarte vores egne læsegrupper i indskolingen (og med tiden på alle årgange). Formålet er både at skabe læselyst men også at arbejde med børns trivsel gennem litteraturen. Dette foregik i samarbejde med pædagogisk konsulent Kristina Grindsted og adskillige gæstelærere.

I kan læse mere om samarbejdet her

Indskolings- og mellemtrinslærerne arbejdede over en 4-årig periode med bl.a. litteratur og det at åbne den litterære verden for eleverne -både for at skabe læselyst og for at fremme trivsel og empati gennem det skønlitterære univers.

Læse

Når læseindlæringen ikke går som forventet

Vi følger det enkelte barns læseudvikling tæt fra 0. klasse til og med 10. klasse. Allervigtigst er den daglige kontakt mellem elev og lærer, men også forældrenes indsats i forhold til at læsetræne i hjemmet.

Alle elever bliver testet 2 gange årligt, hvorefter klassens lærere efterfølgende afholder en læsekonference med en læsevejleder. Her udarbejder vi bl.a. handleplaner for, hvordan der skal arbejdes med de elever, der har svært ved at tilegne sig læse- og skrivekompetencer.

På Th. Langs Skole har vi stor succes med at opdage elever med dysleksi i en tidlig alder. Jo før jo bedre, så den enkelte elev kan blive en kompetent bruger af de it-kompenserende læse- og skriveværktøjer på mellemtrinnet. - Nogle gange endda allerede i indskolingen.

Dysleksi vil aldrig spænde ben for den enkeltes uddannelsesdrømme, hvis blot eleven er fortrolig med de it-kompenserende værktøjer.  Hvert år afholder læsevejlederne IT-kursus, 1 lektion om ugen i 10 sammenhængende uger, hvor elever fra 3.-10. klasse med læse- skriveudfordringer bliver superbrugere af de IT-kompenserende værktøjer. Desuden tilbydes eleverne timer individuelt eller i grupper sammen med læsevejlederen, hvis de har yderligere brug for hjælp til ST, læsestrategier mm.

Læsestrategi for 0.-6. klasse

Formålet med læsestrategien

Vi ønsker at fremme den funktionelle læsefærdighed, der defineres således: At eleverne er i stand til at læse mange forskellige tekstgenrer hurtigt med forståelse og indlevelse.

Vi vil med denne læsepolitik opkvalificere elevernes læseundervisning, så vore elever opnår de faglige, personlige og kulturelle kompetencer, som er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse og hermed blive rustet til at deltage i samfundet som demokratiske verdensborgere.

Med læsestrategien ønsker vi også at sætte fokus på forskellige indfaldsvinkler til arbejdet med læsning. Vores fornemmeste mål er både at skærpe elevernes funktionelle læsefærdighed men også at øge deres læselyst og læseglæde.

 

Læsestrategien skal sikre en kvalificeret undervisning på alle klassetrin med en naturlig progression igennem hele skoleforløbet. Her skal det fremhæves, at læsning og skrivning er ligeværdige elementer i den samlede læseudvikling og dermed af lige stor betydning for den funktionelle læsefærdighed.

Læsestrategien skal endvidere sikre de børn, som har problemer med at lære at læse. Dette sker igennem et øget fokus på evaluering af eleverne læseudvikling allerede fra 0. kl. og hele skoleforløbet igennem. Vi ved, at en tidlig indsats over for børn med læseproblemer minimerer behovet for specialundervisning senere i skoleforløbet, hvorfor dette arbejde i indskolingen har højeste prioritet.

For at hæve elevernes funktionelle læsefærdighed vil vi styrke forældresamarbejdet på denne front. Den træning, som alle elever har brug for hver dag, kan kun få de optimale betingelser i et godt samarbejde med forældrene. Det er nemlig forældrene, der i en travl hverdag skal skabe rammerne for den daglige træning hjemme. Derfor deltager læsevejlederen med et oplæg ved 0. klasses forældremøde, således at forældrene føler sig klædt på til at varetage denne opgave.

I kan downloade og læse hele læsestrategien herunder.

Læsestrategi for 0.-6. klasse

Download hele læsestrategien for 0.-6. klasse

Th. Lang skoles læsestrategi for 7. – 9. Klasse

Formål

At eleverne bevarer læseglæden og øger deres indlevelse og indsigt i litteraturen

At eleverne gennem god læseundervisning er i stand til at læse og forstå fagtekster, herunder multimodale tekster. Udvikling af elevernes faglige læsning er ikke kun dansklærernes opgave, her skal alle faglærere være opmærksomme og målrettet undervise i fagenes termer

Mål

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 9. Klasse er i stand til at:

Læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning

Benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet – oversigtslæse, punktlæse og nærlæse

Fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater

Læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form

Læse norske og svenske tekster

Indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikation

Kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion

Læse 250 ord pr minut