En skole med holdning og værdier

Tilbage i 1896 blev Theodora Lang optaget af undervisningsformen i nogle franske nonneskoler. Formen, som vi i dag vil betegne som tværfaglig undervisning eller projektorienteret undervisning, har præget Th. Langs gennem hele skolens historie fra grundlæggelsen i 1882 og præger den stadig i dag.

Det centrale i vores undervisningssyn er, at eleverne  skal blive dygtige til at arbejde integreret med forskellige faglige områder. At de lærer at sortere, vurdere og formidle - og at praktisk/musiske aktiviteter både indgår som en del af en dannelsesproces og som en stimulering af optimale læringsmuligheder.

Vi skal finde en form, der kan modvirke huskeri og lægge vægt på dygtighed!

Citatet stammer fra Theodora Lang og flere af hendes meningsfæller og var knyttet til deres syn på eksamen. En eksamen skal afspejle den daglige undervisning. Derfor er citatet også et udtryk for, hvordan vi tilrettelægger og organiserer undervisningen her på stedet. I praksis betyder det, at vi lægger stor vægt på, at vores elever gennem en alsidig og varieret undervisning bliver dygtige og selvstændigt tænkende.

Vi udfordrer vores elever til at kunne bruge mange forskellige udtryksformer, og vi træner dem i at blive problemknuser og vant til at samarbejde. Alle egenskaber, der er uundværlige i et moderne og evigt skiftende samfund. Vi arbejder bevidst med, at vores elever får styrket deres selvværd. Vi lytter til dem, og vi opdrager dem til at forstå sig selv som en vigtig del af en helhed og til at kunne deltage i et demokratisk samfund med forståelse for de udfordringer, som globaliseringen giver os alle.

Bygning

Vores værdigrundlag

Th. Langs Skole er en fri grundskole med tilhørende 10. klasse, børnehaveklasse samt egen SFO-/Klub.

Th. Langs Skoles menneskesyn er baseret på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den enkelte elev skal støttes i at forstå sig selv som en del af en større helhed, og dermed i både at opnå tro på egne muligheder og i at udvikle forståelse for andre kulturer, for medbestemmelse og medansvar og for rettigheder og pligter.

Skolens værdigrundlag er baseret på et læringssyn der har det mål at fremme elevernes faglige dygtighed, færdigheder og selvstændige tænkning gennem et alsidigt og varieret tilbud af arbejdsmetoder og udtryksformer, hvorigennem eleverne sikres lyst til at lære og fordybe sig.

Th. Langs Skoles undervisningssyn afspejles gennem en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og giver mulighed for fordybelse og faglig udfordring.

Undervisningen er endvidere baseret på en dannelseskultur hvor eleverne udfordres kropsligt og æstetisk, således at fantasi, kreativitet og skabende virksomhed bliver vigtige elementer i elevernes læreprocesser.