Forældresamarbejdet

Vores samarbejde med jer er altafgørende for barnets trivsel. Vi forventer derfor:

At vi har et tæt og konstruktivt samarbejde

At I deltager i forældremøder

At I kommer til forældresamtaler

At I deltager i børnehavens arrangementer

At jeres barn kommer veludhvilet og mæt i børnehave

Hver gang I møder op til et arrangement i Th. Langs Børnehave, fortæller I jeres barn, at det, der foregår her, er vigtigt.

Forældresamtaler

I tilbydes to årlige samtaler, en i efteråret og en i foråret. Her deltager to af børnehavens pædagoger og i særlige tilfælde afdelingslederen. Samtalen har en varighed af 20 minutter og har sit omdrejningspunkt i det enkelte barns trivsel og udvikling.

Vi udarbejder en dagsorden for samtalerne inden afviklingen, så alle parter har mulighed for at skabe de bedst tænkelige forudsætninger for en god, konstruktiv og fremadrettet samtale.

Der er naturligvis mulighed for yderligere samtaler, hvis forældre eller pædagoger vurderer, at der er behov for det.
Skulle barnet have behov for et ekstra år i børnehaven, vil vi, så snart vi vurderer dette, invitere jer forældre til samtale.

TH Langs Skole - besat af børn

Forældremøder

I inviteres til to årlige forældremøder. På disse møder vil vi orientere jer om hverdagen i børnehaven, sætte aktuelle problematikker og debatter på programmet – og I har mulighed for at indgå i en god dialog med os og hinanden. Programmet for forældremøderne udarbejdes af afdelingslederen i samarbejde med FIO (ForældreIndflydelsesOrganet).

Forældreinddragelse

Hvert år i august/september afholdes det ene forældremøde. På dette møde vælges minimum 3 forældre til børn i Th. Langs Børnehave t til FIO (ForældreIndflydelsesOrganet).

FIO vil sammen med afdelingslederen for Th. Langs Børnehave samt en medarbejderrepræsentant have minimum tre årlige møder. På det ene af disse møder lægges der særligt vægt på børnehavens pædagogiske lærerplaner, som efter gældende regler skal revideres hvert andet år.

Formanden for FIO sidder desuden med til skolebestyrelsens møder.

Tegning

Samarbejde med Silkeborg Kommune

Ud over samarbejdet med jer forældre, har vi et samarbejde med sundhedsplejersker, tale- og hørekonsulenter samt PPR i Silkeborg Kommune

Information

Den primære information til jer formidles på skolens intrasystem, som I oprettes på ved optagelse i Th. Langs Børnehave. På intra har I også mulighed for skriftligt at kommunikere med personalet.  Endvidere kan I finde nyttig information på tavlerne ved indgangen, hvor ugens program også altid vil være at finde.

Foto

På indmeldelsesblanketten har I givet samtykke til, at vi kan bruge situationsbilleder på vores hjemmeside og sociale platforme. Vi forholder os naturligvis etisk til brugen af billederne.

I forbindelse med brug af billeder ved udarbejdning af PR-materialer, annoncer osv. indhenter vi altid en særskilt samtykkeerklæring.