"Vi mennesker står på skuldrene af hinanden."

TH Langs Skole

Velkommen i Th. Langs Børnehave

Vi er er en børnehave i centrum af Silkeborg med plads til op til 50 børn.         Vi åbnede d. 03. maj 2021 i nyrenoverede bygninger på i Th. Langs Skoles Lille Hus i Hostrupsgade, hvor er vi placeret i forbindelse med indskolingen - 0. og 1. klasse.

Tilbage i 2010 udarbejdede Th. Langs Skole en vision med ønsket om en børnehave, der kunne være et alternativ til de allerede eksisterende tilbud i området, og som kunne udvikle overgangen fra børnehave til skole.

Med en normering på max 6 børn pr voksen, har vi skabt en børnehave, hvor trivsel,  tryghed og masser af god og nær voksenkontakt er i højsædet.

 

 

 

Formål – et godt sted at være og lære

Alle børn i Th. Langs Børnehave skal opleve en tryg og glad hverdag og den bedste overgang mellem børnehave og skole.

Vi vægter det enkelte barns trivsel højt i fællesskabet. Der er fokus på tillid og socialt medansvar, så alle børn føler sig værdsat, trods forskelligheder, og lærer at tage hensyn til hinanden. Der er plads til forskellighed med højt til loftet og gode udfoldelsesmuligheder.
Vi arbejder målrettet med børnenes forståelse af socialt samspil og tilstræber, i samspil med forældrene, at støtte børnenes naturlige udvikling. Vi har fokus på at styrke børnenes evne til at blive selvhjulpne, og på at de kan fungere i grupper.

Oplevelsen af at høre til i et fællesskab skaber robusthed. Vi er os selv takket være de andre.
Formålet for børnehaven har sit afsæt i Th. Langs Skoles værdisæt og vision.

Børn
Børneuniverset

Th. Langs Børnehaves mål

”Børn skal hjælpes til at nå de mål, de sætter sig, og det lykkes ikke altid, men så er det op på hesten igen”

Med vores overgangspædagogik ønsker vi at bevare børnenes medfødte lyst til at lære og fordybe sig. Vores pædagogiske ståsted er inspireret af Kjeld Fredens bog "Læring med Kroppen Forrest". Her er kunsten en nødvendighed, fordi børn i kunsten lærer noget, som de ellers ikke ville have lært. De lærer således ikke kun at tegne og male, men tilegner sig også en særlig måde at tænke og handle på. Derfor har vi hver dag en række musiske, kropslige og kreative aktiviteter, som styrker børnenes fantasi og lyst til at være med.

Det sociale mål er, at børnene føler sig trygge og bliver en del af fællesskabet. At de kan aflæse andres mimik, kropssprog og situationsafhængige signaler. Vi ønsker at udvikle børnenes måder at udtrykke sig på gennem samarbejdsøvelser og generel deltagelse i leg og fællesskab med andre.

Målet er at fremme det enkelte barns selvværd, udvikle barnets lyst til leg og læring og til at udtrykke sig, samt at styrke barnets sociale kompetencer både for barnet selv og til gavn for fællesskabet.

Da børnehave og indskoling deler matrikel, skaber det optimale vilkår, for at overgangen fra børnehave til skole opleves så let som muligt. Det er vigtigt for os, at skolens yngste elever er med til at drage omsorg for de nye børnehavebørn og hjælper dem til en god start.

For Th. Langs Børnehave børn betyder det:

  • At de træder ind i et trygt og kendt fællesskab
  • At de møder kendte voksne, som allerede kender dem og deres styrker
  • At de modtages af indskolingsbørn, som de kender fra tidligere lege og projekter
  • At omgivelserne er kendt territorie

Vision

Th. Langs Skole skal være en tydelig undervisnings- og kulturinstitution, i tidssvarende fysiske rammer, hvor mennesker i fællesskaber trives og er nysgerrige, skabende og deltagende verdensborgere.

Værdigrundlag

Th. Langs Skole er en fri grundskole med tilhørende 10. klasse, børnehaveklasse samt egen SFO-/Klub.

Th. Langs Skoles menneskesyn er baseret på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den enkelte elev skal støttes i at forstå sig selv som en del af en større helhed, og dermed i både at opnå tro på egne muligheder og i at udvikle forståelse for andre kulturer, for medbestemmelse og medansvar og for rettigheder og pligter.

Skolens værdigrundlag er baseret på et læringssyn der har det mål at fremme elevernes faglige dygtighed, færdigheder og selvstændige tænkning gennem et alsidigt og varieret tilbud af arbejdsmetoder og udtryksformer, hvorigennem eleverne sikres lyst til at lære og fordybe sig.

Th. Langs Skoles undervisningssyn afspejles gennem en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og giver mulighed for fordybelse og faglig udfordring.

Undervisningen er endvidere baseret på en dannelseskultur hvor eleverne udfordres kropsligt og æstetisk, således at fantasi, kreativitet og skabende virksomhed bliver vigtige elementer i elevernes læreprocesser.

Klatre

Børnehavens vedtægter